Om Rustad IL

Rustad IL ble stiftet 8. november 1967. Rustad IL har idag ca. 1370 medlemmer.

Rustad IL ligger syd-øst i Oslo og dekker områdene Bogerud, Rustad og Skullerud. Vi har eget bane anlegg med klubbhus på Bogerudmyra. 
Dette ligger ved siden av Rustad skole som også benyttes av idrettslaget. Klubben har i tillegg Rustad Skistadion som er en del av Skullerud Idrettsanlegg, med beliggenhet i Østmarka ved Skullerudstua.

Gratulerer med 50 års idrettsaktivitet! (1967-2017)
Kjære, Rustad-venner! I et halvt århundre har Rustad idrettslag gitt barn og voksne, unge som gamle, aktivitet og kameratskap på Rustad.Når vi nå fyller femti synes vi det er naturlig å feire dette sammen med dere alle i lagets jubileumsbok. Dette er en bok for alle. Helt uavhengig av hvor mye eller lite du har stått ved en fotballbane eller et skispor og uansett om det har gått tiår siden sist gang du sto ned Fjeldstadbakken, eller kastet en håndball på Bogerudmyra. Boken er laget av oss, for oss og ikke minst er dette lokalhistorie til glede for oss alle. Så tusen takk til alle bidragsytere, uten dere, ingen jubileumsbok. Grunnen til at vi fyller femti år, skyldes ene og alene en gjeng i Rustadlia borettslag, som høsten 1967 synes det var på tide med et idrettslag i Rustad skolekrets.I november 1967 ble Rustad IL stiftet. Til tross for at formannen i Bøler IF mente at det ikke var behov for en idrettsklubb til i området, og uttrykte sin bekymring for en mulig tillitsmannskrise hvis så skulle skje. Folk på Rustad delte ikke formannens bekymring, og stiftet sin egen forening. Vår forening, Rustad idrettslag. I løpet av disse femti årene som har gått siden den gang, har barn og unge funnet kortreist aktivitet, konkurranse og kameratskap i Rustad IL. Når vi nå har nådd en voksen alder av femti, er det også naturlig å se tilbake. Noe vi kan gjøre med stolthet.I dag er langrennsgruppa å finne blant landets største, fotballgruppa er medarrangør i verdens største fotballturnering. I tillegg tar Rustad IL et godt og bredt sosialt ansvar for barn og unge i vårt nærmiljø med en av landets største barneidrettsgrupper og en svært så aktiv allsportgruppe. Rustad IL har alltid vært og skal fortsatt være for alle, uansett alder og funksjonsnivå.Vi gleder oss til nye utfordringer med nye generasjoner av ungdom og voksne som skal føre frivilligheten i vårt kjære Rustad idrettslag videre.

Barbro Tomter Dahlen: Leder, Rustad Idrettslag

PS – Jubileumsboka «Mellom blokkene og marka» 2017 kan bestilles på post@rustad-idrettslag.no


Vår historie

Rustad I.L kan i 2017 feire 50-års jubileum.
Det hele startet 8. oktober 1967.

Noen beboere i Rustadlia borettslag, Anshus, Botten, Moen, Riege, Risvik, Svennevig og Winje, undersøkte muligheten for å danne et idrettslag i området Rustad skolekrets.

Den opprinnelige plan var å stifte en badmintonklubb i Rustadlia, men da det imidlertid fra flere hold, også fra andre borettslag ble ytret ønske om og behov for et idrettslag i distriktet var det naturlig å følge opp denne ideen. Det var tydelig behov for det, for det eneste organiserte ungdomsarbeidet i kretsen var speiderbevegelsen.

Følgende er hentet fra protokollen 8/11-1967:
Den 27. oktober 1967 ble det utsendt et rundskriv til alle husstander i kretsen med forespørsel om å delta i et møte på Rustad skole 8. november 1967.

Da en av initiativtakerne, Jørgen Svennevig, åpnet møtet var 63 personer møtt fram fra de forskjellige borettslag. Ut av møtet kom det fram at formålet med et idrettslag i kretsen, skulle i første rekke være å aktivisere barn og ungdom i sitt lokalområde. Dessuten var det ønsker om å få satt i gang trim og mosjonspartier for de voksne. Svennevig orienterte om de kontakter han hadde hatt blant annet med Norges Idrettsforbund med flere og at alle hadde gitt løfte om støtte og hjelp. Formannen i Bøler IF som var spesielt innbudt, mente det ikke var behov for et nytt idrettslag i distriktet, da Bøler IF kunne dekke det bestående behov. Han berørte også tillitsmannsproblemet som også ville gjøre seg gjeldende for vårt eventuelle nye idrettslag. Det ble så stemt over stifting av et idrettslag og det ble enstemmig vedtatt. Slik diskusjonen hadde utviklet seg, ble det naturlig med to forslag for å avgjøre på hvilket grunnlag stiftingen skulle skje:

  • Stifte eget idrettslag for Rustad Skolekrets.
  • Stifte idrettslag som underavdeling av Bøler IF.

Forslag 1 ble vedtatt med 59 stemmer, mens 4 stemte mot. Forslag 2 fikk 4 stemmer. Avstemmingen foregikk med håndsopprekking.

Lagets navn
Det skulle også stemmes over navn på idrettslaget. Følgende forslag ble framlagt:

  • Rustad Idrettslag
  • Bogerud/Rustad Idrettslag
  • Idrettsforeningen Trim

Forslag 1 ble vedtatt med 52 stemmer. Forslag 2 fikk 3 stemmer og forslag 3 fikk 8 stemmer.

Første styret
Et styre skulle også velges inntil ordinær generalforsamling kunne avholdes.
Styret fikk følgende sammensetning:
Formann:        Jørgen Svennevig
Varaformann:  Øystein Winje
Sekretær:        Odd Anshus
Kasserer:        Harald Botten

Følgende er hentet fra protokollen 28/11-1967:
I et styremøte 28. november 1967 ble man enige om å prøve å få i gang forskjellige grupper og følgende oppmenn ble valgt:

Turn/Mosjon: Fru Stokkan /Stensby
Håndball damer: Fru Nipe/Fru Jacobsen
Håndball herrer: Herr Jacobsen
Fotball: Herr Aarøy
Orientering: Herr Nygaard
Ski: Herr Anshus
Festkomite: Fru Winje
Banekomite: Herr Fleten/Herr Winje

På det samme møte ble det bestemt at Herr Rønning skulle undersøke muligheten av å få en idrettsbane i «Dumpa».

Medlemsregisteret
Det hele startet med små og enkle kartotekkort i 1967. Det gikk ikke mange år før innholdet på disse kortene ble punsjet inn på hullkort. Det gjorde det mulig for oss å få frem maskinelt utkjørte medlemslister. Rustad sin inntreden i datalderen tidlig på 70-tallet gjorde at laget kunne legge inn koder pr. medlem for fremstilling av statistikker og annet. Derved kunne vi lettere tilfredsstille Oslo Idrettskrets overordnede krav om innsyn i vår medlemsmasse. Dette var av avgjørende betydning for tildeling av økonomiske midler (hodestøtten).

Det registeret som da ble etablert var grunnlaget for det som benyttes i dag. Fra 1/1-2017 var det krav fra Norges Idrettsforbund om å benytte et medlemssystem som forbundet hadde godkjent. Dette benytter Rustad IL i dag.

Den første kontingenten
Tirsdag 14.mai 1968 ble det avholdt halvårsmøte på Rustad skole. Her ble det meldt at det var stor aktivitet i gruppene til tross for at laget bare hadde vært i drift i et halvt år.

På møtet ble følgende kontingentsatser for perioden 1. juli 1968 til 30. juni 1969 godkjent.
Enkeltmedlemmer o/17 år: 15,-
Enkeltmedlemmer u/17 år: 5,-
Familiemedlem far: 15,-
Familiemedlem mor: 10,-
Familiemedlem barn: 5,-

Undergrupper
Møtet vedtok at laget skulle drive følgende grupper med innmelding i særforbund og særkretser:
Turn (Akershus krets), stiftet 14.05.68
Ski (Oslo krets), stiftet 14.05.68
Håndball (Oslo krets), stiftet 14.05.68
Fotball (Oslo krets), stiftet 14.05.68
Friidrett (Oslo krets), stiftet 08.11.68

Styresammensetning
I den første tiden besto styret av et hovedstyre, pluss en representant fra hver gruppe. Senere har styret blitt satt sammen basert på lover fra Norges Idrettsforbund.

Klubbaviser
Idrettslagets første klubbavis het ”Rustikka” og så dagens lys i første  halvdel av 1968. Den ble utgitt til midten av 1975. RIL-NYTT ble etablert i 1973 og overtok fra da ansvaret for informasjon og lagets aktiviteter. Den hadde også annen informasjon knyttet til vårt lokale område. 

Til utdeling av vårt kjære RIL-nytt ble det i juni 1975 vedtatt at bladet skulle distribueres til alle på Bogerud-Rustad. Det ble avtalt at 10-15 personer dannet et korps som 2 ganger pr. måned fikk ansvaret for distribusjon til ca. 2000 husstander i vårt lokalområde. RIL-Nytt ble utgitt tom 1984. Dette dugnadsarbeidet ble for omfattende. Gradvis la vi mer og mer inn i det lokale menighetsbladet Bølerposten. Fortsatt har vi et samarbeid om dette.

Lagets farger
Den 8. august 1968 ble Asbjørn Haugens forslag til farger på drakter framlagt. Ingen bemerkninger kom og lagets farger ble grønt og hvitt.

Lagets lover
Lagets første lover ble godtatt på årsmøtet 8. november 1968. Vårt klubbmerke med nåværende form ble også godtatt på årsmøtet.

Idrettssekretær
Arbeidsutvalgets møte 17/10-1974 besluttet dette: «Frk Asbjørg Fossen er av arbeidsutvalget godtatt som lønnet sekretær og ansettes med tittel som idrettssekretær.» Hennes ansettelsesperiode er ukjent av det vi vet men, dette skulle vise seg å være hovedlagets første og siste ansatte.

Vår første formann går bort
Idrettslagets første formann, Jørgen B. Svennevig, gikk bort fra oss bare 50 år gammel. Svennevig var med på å skape den sammenslutningen vi i dag har i Rustad Idrettslag og som vi bringer videre i hans ånd. Vi minnes han som en god idrettens mann.

Japansk tv-team på besøk
(Fra RIL-NYTT august 1976) «Et japansk tv-team var i 1976 på en verdensomfattende reise for å ta opp film om trim og fysiske aktiviteter. Det norske innslaget blir Norges Skiforbund og Rustad IL. Lørdag 28. august hadde japanerne med tolk og masse fint kamera- og lydutstyr på besøk. Det ble tatt opp film fra de fleste aktivitenene.

Det var besøk både på idrettsplassen og i Fjelstadanlegget. Arbeidsutvalget takker de aktive og ledere for at de stilte mannskap på kort varsel.»

Gammeldanskurs settes i gang
Ulike tiltak blir rett som det er satt ut i livet i vår klubb og ved nyttårstider i 1976 ble det igangsatt gammeldanskursi aulaen på Skullerud Ungdomsskole. Her ble det stort oppmøte og mye moro. På årsmøtet i 1976 møtte hele 75 personer opp i aulaen på Skullerud Ungdomsskole og dette var jo over all forventning. Noe av årsaken til dette var nok at det etter møtet ble arrangert dans! Et flott tiltak.

Kong Olav V i Fjelstadbakken
I september 1975 var Kongen på befaring i Østmarka. Formann G.A Bull og oppmann Rolf Westbye Erichsen ønsket kongen velkommen i Fjelstadstua til svart kaffe og sukkerbiter attåt.

Kafédrift på Rustadsaga
Idrettslaget fikk en forespørsel fra Skogvesenet i desember 1978 om å drifte sportskafeen på Rustadsaga til ny bestyrer ble ansatt. Vi sa oss villige til det og hadde dette ansvar i vel to år. Dette dugnadsarbeidet ga oss sårt tiltrengte midler. Hver gruppe fikk kr. 6500.- for deltakelse.

Representasjonsoppgaver
Rustad IL har hatt flere representasjonsoppgaver innenfor administrativt arbeid i bydel, krets og forbund. Laget har dessuten hatt mange medlemmer som har representert Norge i mange idrettsgrener. Også på dommersiden i Turn/ RS, fotball og langrenn har klubben hatt oppdrag for krets og forbund. 

To av våre yngste medlemmer
fikk i 1982 æren av å representere Rustad IL, som en av seks klubber i Oslo, under hovedstadens festarrangement i Oslo Rådhus for kongeparet. Dette var et formelt velkommen tilbake fra signingsferd og til en kongegjerning med hovedsete i Oslo.

Heder og æresmedlemskap
I 1983 ble det utarbeidet statutter for utdeling av hedersbevisning til medlemmer som enten gjennom sin aktive karriere eller som administratorer har gjort seg spesielt bemerket. Lagets æresmedlem nr.1 ble Asbjørn Haugen for lang og tro tjeneste i Rustad IL. 

Siden har 10 personer blitt hedret med æresmedlemskap. I perioden har også 108 medlemmer mottatt lagets hedersmerke.

Rustad på nett
Rustad IL utviklet sin egen hjemmeside allerede i 1996. Å lage hjemmeside på den tiden var krevende da alt måtte programmeres. I 2014 ble en ny hjemmeside lansert, også denne laget av Anders Dahlen. Domene «www.rustad-idrettslag.no» fikk vi i september 2000.

Komplisert drift
Drift av så store lag som Rustad krever anvendelse av flere elektroniske systemer og utover på 2000-tallet blir kravene større. I tillegg til strenge regler for medlemsregistrering må vi benytte godskjente regnskaps- og påmeldingssystemer. I tillegg er vi pålagt å kontrollere at alle trenere og ledere, har gyldig politiattest. 

Antidoping – Rent idrettslag
Rustad I.L var blant de første av landets idrettslag som ble sertifisert som «rent Idrettslag i. Det første sertifikatet ble utgitt i 2009 av Antidoping Norge og bekrefter vårt bidrag til «en ren og ærlig idrett.» Det har blitt fornyet hvert tredje år.

Årets idrettslag
Etter 36 års virksomhet ble Rustad IL kåret til årets idrettslag på Osloidrettens prissermoni i 2003. Prisen var på 10 000 kroner og sammen med pengene fikk Rustad IL overrakt et diplom og den obligatoriske blomsterbuketten. 

Årets ildsjel
Lagets leder Barbro Tomter Dahlen ble av Norges Idrettsforbund i 2011 nominert som 1 av 5 kandidater til årets ildsjelspris. Barbro ble hedret på årets idrettsgalla.

I den forbindelsen bør nevnes at Barbro tidligere er tildelt Oslo Idrettskrets ilsjelpris, Oslo Idrettskrets Hederspokal og Østensjøs bydelspris.

Aktiviteten er i gang
Den 19. februar 1968 kom treningspartiene i gang på Rustad skole.

Senere ble også Skullerud skole brukt til innetrening for lagets grupper. Utetreningen forgikk på Bogerudmyra, i dag Rustad Idrettspark, og i Østmarka. 

Rustads ILs første store arrangement var Skisportens dag den 3. mars 1968. Start og innkomst var på parkeringsplassen ved Rustadsaga Sportsstue. og det ble løst 2100 startkort.

Hopp
Hoppgruppa inngikk i skigruppa helt fra starten i 1967, men rekrutteringen var ikke god nok og gruppen ble oppløst i 1972. 

Ishockey
17. januar 1973 fikk Rustad en ishockeygruppe. Dårlige treningsfasiliteter gjorde at gruppa ble nedlagt i 1977.

Alpint
2. juni 1975 ble skigruppa delt i en egen alpin- og langrennsgruppe. På slutten av 70-tallet og i begynnelsen av 80-tallet slo alpingruppa ut i full blomst. Da hadde gruppa sin storhetstid representert ved blant andre Gard Telje og Ove Nygren. Etter hvert var det klart at grunnlaget for forsvarlig drift av alpingruppa ikke var tilfredstillende. I november 1988 ble Rustad alpingruppe slått sammen med Ingierkollen Slalomklubb. Denne klubben eksisterer også i dag og driftes som et selvstendig lag helt uavhengig av Rustad IL.

Badminton
Rustad hadde fra lagets begynnelse til 1992 en «gruppe» med badmintonspillere. Badmintongruppa ble aldri en egen gruppe i Rustad, men ca. 5-10 aktive spillere hadde gjennom 25 år trent og klart seg på egenhånd.